İyileştirme Planı

Mevcut düzenli depolama tesislerinin kapasitelerine bağlı olarak 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca iyileştirme planları hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulmalıdır.

Ekonorm Çevre maden ocaklarına, atık barajlarına ait iyileştirme planları hazırlamaktadır.


Ekonorm Mühendislik İyileştirme Planı Ekonorm Mühendislik İyileştirme Planı


Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında Hazırlanacak İyileştirme Planı Formatı

26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Geçici Madde 2 ile mevcut düzenli depolama tesislerinin lisans almasına yönelik hususlar belirtilmiş olup, ön koşul olarak Bakanlığa mevcut sahaya ilişkin “İyileştirme Planı” sunulması istenmiştir.

"İyileştirme Planı" 05 Kasım 2010 tarihli ve 2010/16 sayılı Genelge ekindeki işletme planı ile uyumlu olmalıdır.

İyileştirme planları konusunda uzman kurum/kuruluş/firmalarca hazırlanarak faaliyet sahibince Bakanlığa sunulmalıdır.

Bu kapsamda İyileştirme Planı asgari aşağıda listelenen hususları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

a) Mevcut Durum:
1. Düzenli Depolama Tesisinin (Depolama sahası, idari/teknik üniteler vd.) yer bulduru haritası,
2. Düzenli Depolama Tesisinin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritadaki yeri, koordinatları,
3. Düzenli Depolama Tesisinin mevcut vaziyet planı, (idari/teknik üniteler 1/5000-1/1000 ölçekli)
4. Depo tabanı ve sızıntı suyu toplama sistemi,
5. Depolama tesisinin inşaatının tamamlanma ve tesisin işletmeye alınma tarihi,
6. Depolama sahasının jeolojik, hidrojeolojik ve jeoteknik raporu (sahanın zemin özelliklerinin belirlenmesine yönelik yeterli sayıda sondaj ve permeabilite çalışmaları yer alacak), yer altı suyu seviyesi ve akış yönü,
7. Meteorolojik veriler,
8. Düzenli depolama sınıfı, depolanmış atığın türü ve miktarı, atığın kaynağı, kodu ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre analizi ,
9. Depolanan atığın yıllara göre dağılımı, mevcut dolgu yüksekliği ve miktarı, kesit ve depolama metodu, depolama sahasının kullanım ömrü,
10. Depo alanının çevresel etkilerinin belirlenmesi, (sızıntı suyu, yer altı suyuna olabilecek riskler vs.) gözlem kuyularının yerleri ve numune sonuçları,
11. İşletme koşulları, acil eylem planı, personel ve ekipmana ilişkin bilgiler

b) Yapılması Planlanan Düzeltici Faaliyetler:
1) Sahanın altyapısına ilişkin düzenleyici faaliyetler
• Depo sahasından kaynaklanabilecek sızıntı suları miktarı, analizi ve yönetim sistemi, (suyu toplama, drenaj ,bertaraf sistemi, gözlem kuyuları ve deşarj noktası)
• Depo sahasından kaynaklanabilecek gaz miktarı, analizi ve yönetim sistemi,
• Yüzeysel suların sahaya girişini önleyecek düzenlemeler,
• Depo kütlesine nasıl şekil verileceği, kullanılacak malzemeler, sıkıştırma, stabilizasyon ve hesaplamalar,
• Tesiste kazaları önlemek ve olası kazaların etkilerini azaltmak için gereken önlemler,
• Yangın riskine karşı alınacak önlemler,
• Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen önlemler (koku, toz, rüzgar, gürültü, vektör, yangın, güvenlik, zemin stabilizasyonu, şev stabilizasyonu)
• Yönetmeliğin 10.maddesi 1.fıkrasına ilişkin düzenlemeler

2) İdari ünitelerde yapılacak düzeltici faaliyetler, (idari binalar, bakım-onarım, su ve elektrik v.b yapılar)
• Atık kabül ünitesi, (zemin düzenleme-sızdırmazlık, kantar)
• Mevcut saha içi yollar ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ve bunlarla ilgili kesitler,
• Ekipman bilgileri,

3) İşletme ve çalışma usullerinde yapılacak düzeltici faaliyetler
• Teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlileri ve tesis işletmecilerinin organizasyon şeması, (personel sayısı, vardiya sayısı, alınmış saha yönetim ve işletme sertifikası, periyodik eğitimler vs)
• İzleme ve kontrol işlemlerine ilişkin sistem,
• Bakanlığa yapılması gereken raporlamaya ilişkin düzenlemeler,
• I. Sınıf düzenli depolamalar için mali sorumluluk sigortası,

c) Kapatma ve Kapatma Sonrası Bakım:
• Düzenli depolama tesisinde oluşan gaz ve sızıntı suyunun izlenmesine ilişkin sistem,
• Saha çevresindeki yeraltı suyu rejiminin ve kalitesinin izlenmesine ilişkin sistem,
• Depo gövdesi şev düzenlemesi sonrası yapılacak depo üstü sızdırmazlığının sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar, planlar ve kesitler,
• Depo sahasının yeşillendirilmesi, peyzajı,

d) Yeni Lota İlişkin Bilgiler:
• Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getireceğini belgeleyen plan, proje ve işletme prensipleri.


İlgili Bağlantılar:
26 Mart 2010 Tarihli ve 27533 Sayılı Resmî Gazete
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.